Asociace českých a slovenských zinkoven
Nacházíte se:  Úvod -> Stanovy asociace

Stanovy asociace

Stanovy spolku
Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s.


I. Úvodní ustanovení
Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s. je dobrovolným a samosprávním svazkem členů, fyzických a právnických osob, založeným dle ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vedeným zájmem sdružovat subjekty zabývající se žárovým zinkováním a činnostmi souvisejícími s žárovým zinkováním. Jednacími jazyky spolku jsou čeština a slovenština.


II. Název spolku
Název spolku zní Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s. v plném názvu nebo pouze ve zkratce „AČSZ“, dále jen „spolek“.


III. Sídlo spolku
Sídlem spolku je ul. Českobratrská 1663/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Česká republika.


IV. Účel spolku
1. Hlavním účelem spolku je vytvořit odpovědnou, kvalifikovanou a s každodenní realitou spjatou organizaci, způsobilou být partnerem kompetentním orgánům i veřejnosti. Spolek si stanoví za úkol iniciovat a dále prohlubovat spolupráci s orgány státní správy, zejména v oblasti spolupráce mezi průmyslovým oborem žárového zinkování a jinými průmyslovými obory, rozvíjet spolupráci s ostatními svazy a zájmovými sdruženími v oblasti průmyslu, a spolupráci se zahraničními organizacemi podobného zaměření jako jsou zejména národní asociace zinkoven a jejich sdružení jako např. European General Galvanizers Association (EGGA) a další. Kromě hlavní činnosti spolku je spolek oprávněn vyvíjet rovněž vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
2. Spolek usiluje o větší podporu a posílení vlivu oboru žárového zinkování a zároveň se snaží o vytvoření vhodné oponentury vůči platné legislativě a v neposlední řadě zajišťuje odborné služby potřebné a prospěšné pro chod spolku a celého průmyslového oboru žárového zinkování.
3. Cílem činnosti spolku je:
 zvyšovat odbornou úroveň a prestiž oboru žárového zinkování a zajišťovat výměnu zkušeností v tomto oboru prostřednictvím konferencí, exkurzí a podpory výzkumu vedoucího k naplnění cílů spolku;
 podporovat užívání povlaku žárového zinku na výrobcích a další rozšíření jejich užití všemi vhodnými způsoby včetně publikací, propagačních materiálů, odborných školení, akvizice a účasti na odborných akcích;
 sdružovat fyzické a právnické osoby, které se zabývají žárovým zinkováním nebo jsou jinak prospěšné pro rozvoj tohoto průmyslového oboru;
 zaujímat odborná stanoviska k platné a připravované legislativě a jiným opatřením, spolupracovat se státními úřady a orgány za účelem podpory oboru žárového zinkování;
 svou činností podporovat kvalitu a technickou způsobilost žárově zinkovaných výrobků


V. Členství
1. Členství ve spolku může být řádné, přidružené a čestné.
2. Řádnými členy spolku se mohou stát právnické nebo fyzické osoby provozující jako živnost žárové zinkování s provozovnou na území České republiky nebo Slovenské republiky, a to bez ohledu na to, zda žárové zinkování je jediným pracovním zaměřením podniku, nebo jen součástí širšího výrobního programu, anebo jiné právnické nebo fyzické osoby, o kterých tak na návrh předsednictva rozhodne valná hromada. Pokud je jedna právnická nebo fyzická osoba provozovatelem více žárových zinkoven s různou adresou provozovny, vzniká pro každou provozovnu základ pro samostatné členství ve spolku.
3. Přidruženými členy spolku se mohou stát právnické a fyzické osoby, které jsou pro spolek přínosem a jako takové je předsednictvo navrhne a valná hromada schválí. Přidružený člen spolku má při výkonu působnosti valné hromady pouze hlas poradní, nikoliv rozhodovací.
4. Čestné členství může být uděleno fyzické osobě na základě návrhu předsednictva za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru žárového zinkování nebo rozvoj spolku. Čestné členství schvaluje valná hromada. Čestné členství je doživotní. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky ani příspěvky na činnost spolku. Čestný člen má právo účastnit se jednání předsednictva a valné hromady. Čestný člen má při výkonu působnosti valné hromady pouze poradní hlas.
5. Zájemce o řádné a přidružené členství ve spolku požádá spolek o přijetí za člena spolku podáním písemné žádosti zaslané na adresu sídla spolku.
6. O přijetí nového člena spolku rozhoduje valná hromada. Pro rozhodování o přijetí nového člena spolku je možné použít přiměřeně postup podle čl. XVI odst. 4 těchto stanov. Rozhodnutí valné hromady při využití postupu podle čl. XVI odst. 4 těchto stanov je účinné, pokud se hlasování zúčastní dvě třetiny řádných členů spolku, a je přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví prostá většina hlasujících řádných členů spolku. Při rovnosti hlasů se hlasování opakuje. O výsledku hlasování informuje ředitel spolku neprodleně všechny řádné členy spolku a dále všechny členy předsednictva.
7. Žadatel schválený valnou hromadou se stává členem spolku po zaplacení prvního členského příspěvku a příspěvku na činnost spolku.
8. Člen spolku, který provozuje žárové zinkování ve více provozovnách, je povinen požádat o členství ve spolku pro každou svoji žárovou zinkovnu provozovanou v České republice nebo ve Slovenské republice.
9. Na návrh předsednictva může valná hromada u přidruženého člena, který není provozovatelem žárové zinkovny, rozhodnout o změně členství přidruženého na řádné.
10. V případě, že dojde k převodu či k přechodu provozovny, která provozuje žárové zinkování, z dosavadního člena na jinou osobu, stává se členem spolku osoba, na kterou byla provozovna převedena, resp. osoba, na kterou provozovna přešla (dále jen „nový člen“). Pokud je novým členem stávající člen spolku, postupuje se dle čl. V. odst. 8 těchto stanov. V případě, že dosavadní nebo nový člen spolku nemají zájem být nadále členy spolku, postupuje se při zániku jejich členství dle čl. VIII odst. 1 písm. a) těchto stanov.


VI. Práva a povinnosti členů
1. Všichni řádní členové spolku jsou si rovni, mají stejná práva a povinnosti.
2. Řádný člen spolku má zejména právo:
a) prostřednictvím svých zástupců volit a být volen do orgánů spolku;
b) nominovat a odvolávat svého kandidáta do orgánů spolku;
c) být informován o všech záměrech, akcích a činnosti spolku, účastnit se jich a aktivně je ovlivňovat;
d) využívat všech výhod a služeb poskytovaných spolkem, specifikovaných v plánu činnosti pro dané období;
e) podávat návrhy, připomínky k činnosti spolku, stížnosti na činnost orgánů spolku, svobodně vyjadřovat své názory, obracet se s dotazy a žádostmi o vysvětlení na orgány spolku;
f) zúčastňovat se prostřednictvím svých zástupců valných hromad spolku.
3. Člen spolku má zejména povinnost:
a. řídit se stanovami spolku a dodržovat je při styku jak s ostatními členy, tak i navenek;
b. řádně a včas hradit členské příspěvky a příspěvky na činnost spolku, pokud se nejedná o člena dle čl. V odst. 4 těchto stanov;
c. dodržovat usnesení valné hromady, jakož i usnesení, opatření a rozhodnutí předsednictva;
d. chránit dobré jméno spolku.
4. Zástupcem člena spolku, který je právnickou osobou, je člen jeho statutárního orgánu nebo fyzická osoba zmocněná k zastupování. Člen spolku, který je fyzickou osobou, je zastoupen sám sebou nebo fyzickou osobou zmocněnou k zastupování. Písemná plná moc opravňující k zastoupení musí být předána nejpozději před zahájením jednání
předsedajícímu nebo řediteli. K plné moci odevzdané po tomto termínu nemusí být přihlédnuto.


VII. Hlasovací právo členů
1. Při hlasování na valné hromadě má každý přítomný řádný člen spolku jeden hlas bez ohledu na to, kolik delegátů člena je přítomno.
2. Předsednictvo může rozhodnout o tom, že, člen spolku, který je ke dni konání valné hromady v prodlení s uhrazením členského příspěvku nebo příspěvku na činnost spolku, není oprávněn hlasovat.


VIII. Zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká:
a) Vystoupením člena. Člen spolku může ze spolku vystoupit na základě písemného sdělení zaslaného na adresu spolku a doručeného nejméně 6 měsíců před ukončením období, na něž má zaplacené členské příspěvky a příspěvky na činnost spolku,
b) Úmrtím fyzické osoby a zrušením a zánikem člena spolku, který je právnickou osobou, bez právního nástupce,
c) Vyloučením člena spolku. Člen spolku může být ze spolku vyloučen za hrubé poškození zájmů spolku. Návrh na vyloučení podává předsednictvo a schvaluje valná hromada nadpoloviční většinou přítomných řádných členů spolku. Hrubým porušováním zájmů spolku je neplacení členských příspěvků a příspěvků na činnost spolku, trvalé nebo hrubé porušování těchto stanov nebo etiky spolku, poškozování dobrého jména spolku a jiné závažné jednání.
2. Při zániku členství nevzniká nárok na vrácení alikvotní části již zaplacených členských příspěvků a příspěvků na činnost spolku.
3. Nesplněný závazek bývalého člena spolku trvá i po zániku jeho členství.


IX. Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) valná hromada;
b) předsednictvo;
c) prezident spolku;
d) viceprezident spolku;
e) ředitel;
f) kontrolní komise.


X. Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena shromážděním všech členů spolku. Jednání řádné valné hromady svolává ředitel nebo předsednictvem pověřený člen předsednictva, a to alespoň jedenkrát v kalendářním roce.
2. Mimořádná valná hromada musí být svolána na základě písemné žádosti nejméně tří řádných členů spolku. Svolání mimořádné valné hromady může řediteli nebo pověřenému členu předsednictva uložit rovněž předsednictvo.
3. Valná hromada musí být ředitelem nebo předsednictvem pověřeným členem předsednictva svolána prokazatelným způsobem. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a program jednání valné hromady a musí být prokazatelně doručena nejméně 14 kalendářních dnů před termínem jejího konání všem řádným členům spolku, členům předsednictva a členům kontrolní komise. Pro prokazatelné doručování se použijí příslušná ustanovení Občanského soudního řádu. O konání valné hromady se následně informují čestní členové, přidružení členové a přizvaní hosté, a to odpovídajícím způsobem (emailem, osobně, rozesláním pozvánek provozovatelem poštovních služeb, vyvěšením pozvánky na webových stránkách spolku apod.) O tom, jakým způsobem budou informování čestní členové, přidružení členové a přizvání hosté o konání valné hromady, rozhoduje ředitel spolku.
4. Program jednání řádné valné hromady:
a) kontrola schopnosti usnášení;
b) zpráva o činnosti za uplynulé období;
c) schválení zprávy kontrolní komise;
d) schválení roční účetní závěrky a zprávy o hospodaření za uplynulé období;
e) přednesení a schválení plánu činnosti na nové (roční) období;
f) schválení rozpočtu na nové (účetní) období.
5. Z programu jednání řádné valné hromady mohou být na základě rozhodnutí předsednictva vypuštěny některé výše uvedené body, pokud jejich projednání proběhne na mimořádné valné hromadě v daném kalendářním roce. Všechny předepsané body programu řádné valné hromady musí být projednány na valných hromadách v průběhu jednoho kalendářního roku.
6. Poslední valná hromada předcházející ukončení volebního období předsednictva a kontrolní komise musí dále projednat:
a) volbu předsednictva;
b) volbu kontrolní komise;
c) volbu prezidenta a viceprezidenta spolku;
d) volbu předsedy kontrolní komise;
7. Na programu jednání může být dále zejména:
 schválení auditu účetní závěrky spolku za uplynuté období;
 potvrzení usnesení předsednictva, pokud vyžaduje schválení valnou hromadou;
 stanovení výše členského příspěvku a příspěvku na činnost spolku;
 změny stanov;
 přijímání nových členů;
 vylučování členů;
 odvolání a jmenování nového ředitele.
8. Valná hromada je s výjimkou rozhodnutí o změně těchto stanov (kapitola XXVI. čl. 3. a 4.) a o zrušení spolku (kapitola XXV. čl. 2. a 3.) usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů spolku.
9. Pokud se nadpoloviční většina řádných členů spolku nesejde do 60 minut po stanoveném začátku jednání, předsednictvo může na místě rozhodnout o konání náhradní valné hromady ve stejném termínu a na stejném místě, na které byla původní valná hromada svolána. Náhradní valná hromada se koná se stejným programem, jaký byl připraven pro valnou hromadu, jejíž konání nahrazuje. Náhradní valná hromada je s výjimkou rozhodnutí o změně těchto stanov (kapitola XXVI. čl. 3. a 4.) a o zrušení spolku (kapitola XXV. čl. 2. a 3.) usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných řádných členů spolku.
10. Valné hromadě předsedá prezident spolku a za jeho nepřítomnosti viceprezident. Za nepřítomnosti prezidenta i viceprezidenta předsedá valné hromadě předsednictvem pověřený člen předsednictva.
11. O všech usneseních, která podléhají schválení valnou hromadou, se rozhoduje aklamací - zdvižením mandátního lístku. S výjimkou hlasování o změnách stanov (kapitola XXVI. čl. 3. a 4.) a o zrušení spolku (kapitola XXV. čl. 2. a 3.) je ke schválení návrhu zapotřebí prostá většina hlasů přítomných řádných členů spolku, kteří jsou oprávněni zúčastnit se hlasování.
12. Pro návrh o hlasování nebo stažení hlasování je nutno u předsedajícího uplatnit návrhy nejméně od tří řádných členů spolku.
13. Výsledky hlasování se uvedou v zápise z jednání valné hromady. Součástí zápisu z jednání valné hromady jsou rovněž usnesení přijatá valnou hromadou.
14. Zápis z jednání valné hromady podepisuje předsedající, ředitel a ověřovatel – zástupce kontrolní komise. Zápis obdrží všichni členové předsednictva a kontrolní komise, a dále všichni řádní a přidružení členové spolku. Čestní členové spolku obdrží zápis na základě žádosti adresované řediteli spolku. Zápis je archivován v sídle spolku. V případě konání valné hromady, kdy je voleno nové předsednictvo a kontrolní komise, při doplňkových volbách do obou orgánů, při změnách stanov, příp. při zrušení spolku je nutno výše uvedené podpisy zápisu notářsky ověřit.


XI. Pravomoci valné hromady
Valná hromada:
a) projednává a schvaluje činnost a hospodaření spolku, včetně rozpočtu a výše členských příspěvků a příspěvků na činnost spolku;
b) určuje základní koncepci činnosti vyjádřenou konkrétním plánem činnosti pro dané období;
c) schvaluje základní dokumenty spolku;
d) rozhoduje o přijímání nových členů, jakož i o jejich vyloučení;
e) volí a odvolává členy předsednictva a členy kontrolní komise;
f) schvaluje do funkce prezidenta a viceprezidenta spolku;
g) schvaluje do funkce předsedu kontrolní komise;
h) schvaluje jmenování do funkce ředitele spolku a jeho odvolání;
i) rozhoduje o zrušení spolku;
j) schvaluje změny stanov;
k) rozhoduje o odvolání členů orgánů spolku;
l) rozhoduje o změně přidruženého členství na řádné členství a o změně členství řádného na přidružené u členů, kteří nejsou provozovatelem žárové zinkovny.


XII. Volební řád
1. Volby do volených orgánů spolku, kterými jsou předsednictvo složené z české a slovenské komory a kontrolní komise, se konají vždy na konci každého volebního období, v odůvodněných případech i dříve, a to na jednání valné hromady. Na návrh předsednictva mohou být vypsány doplňující volby. Řádným volebním obdobím jsou 3 roky.
2. Návrhy svých kandidátů pro řádné volby do obou komor předsednictva a do kontrolní komise předkládají řádní členové spolku řediteli spolku na základě jeho výzvy a v jím stanoveném termínu. Do české komory předsednictva mohou navrhovat své kandidáty řádní členové spolku, kteří mají provozovnu v České republice, do slovenské komory předsednictva mohou navrhovat své kandidáty řádní členové spolku, kteří mají provozovnu ve Slovenské republice. Ředitel vyzve všechny řádné členy spolku k předložení návrhů na kandidáty nejméně 2 měsíce před plánovaným konáním voleb. Výzva musí být prokazatelně doručena všem řádným členům spolku a musí obsahovat informaci o tom, do kterých orgánů je možno kandidáty navrhovat. Pro doručování se použijí příslušná ustanovení Občanského soudního řádu.
3. Každý řádný člen spolku je oprávněn navrhnout jednoho kandidáta do každého voleného orgánu spolku. V případě, že jeden řádný člen je zastoupen na valné hromadě více delegáty, a každý z těchto delegátů navrhne jiného kandidáta, je rozhodující návrh osoby oprávněné jednat za řádného člena spolku.
4. Je-li celkový počet navržených kandidátů do daného voleného orgánu nižší než stanovený počet členů tohoto orgánu, je stávající předsednictvo povinno navrhnout další kandidáty tak, aby se počet navržených kandidátů rovnal stanovenému počtu členů daného voleného orgánu.
5. Ředitel spolku seznámí všechny členy spolku s kandidáty do volených orgánů nejpozději ke dni svolání příslušné valné hromady, na níž proběhnou volby.
6. Navržený kandidát může být jeho navrhovatelem z kandidatury stažen nejpozději 2 hodiny před zahájením voleb. Stažení kandidáta uplatní oprávněný zástupce navrhovatele písemně u ředitele spolku.
7. Pro zajištění řádného průběhu voleb si valná hromada, na níž volby probíhají, z přítomných členů spolku zvolí volební a mandátovou komisi.
8. Je-li člen spolku zastoupen zplnomocněným zástupcem, je povinen předsedajícímu nebo řediteli spolku doručit zplnomocnění k zastupování ve volbách, a to před jejich zahájením.
9. Ředitel spolku zajistí vytištění volebních lístků, na kterých musí být uvedeno datum konání voleb, počet volených členů do příslušných orgánů a pod pořadovými čísly příjmení a jména kandidátů v abecedním pořadí pro každý volený orgán zvlášť. U každého kandidáta musí být uveden člen spolku, za něhož kandiduje.
10. Volby do volených orgánů spolku jsou tajné. Oprávněný volič na volebním lístku, který obdrží od volební komise proti podpisu, označí kroužkem pořadové číslo u kandidátů, kterým dává svůj hlas. Na platném volebním lístku nesmí být přidělen větší počet hlasů pro kandidáty do příslušného orgánu, než je stanovený počet volených členů daného orgánu, ani nesmí být pozměňován jeho text škrtáním nebo dopisováním. Neplatný volební lístek se při sčítání hlasů vyřadí.
11. Výsledky voleb jsou dány prostým součtem hlasů pro jednotlivé kandidáty. Pokud by v důsledku dosažení rovnosti obdržených hlasů u několika kandidátů byl vybrán větší než stanovený počet volených členů orgánu, musí u těchto kandidátů s nižším shodným počtem obdržených hlasů dojít ke druhému kolu voleb.
12. Právoplatné zvolení členů orgánů spolku vyžaduje následné schválení správnosti průběhu voleb v usnesení valné hromady. O průběhu voleb je proveden zápis, který je součástí zápisu z jednání valné hromady.
13. Volba předsednictva a kontrolní komise se provádí v souladu se schváleným volebním řádem. Prezidenta, viceprezidenta a předsedu kontrolní komise si zvolí předsednictvo a kontrolní komise ze svého středu a předsednictvo předloží návrh na jejich schválení valné hromadě.
14. V případě, že valná hromada zvolí kandidáta navrženého řádným členem, je tento řádný člen oprávněn svého zvoleného kandidáta z voleného orgánu bez udání důvodu odvolat. Rozhodnutí o odvolání zvoleného kandidáta je účinné dnem, kdy bylo doručeno do sídla spolku. Toto rozhodnutí musí být učiněno písemně, a musí být opatřeno podpisem oprávněné osoby řádného člena spolku, který rozhodnutí učinil.
15. Členství ve voleném orgánu spolku zaniká
a) Uplynutím řádného volebního období dle čl. XII odst. 1 těchto stanov v případě, že člen voleného orgánu nebyl zvolen opětovně;
b) Odvoláním dle čl. XII odst. 14 těchto stanov;
c) Odvoláním na základě usnesení valné hromady na návrh kteréhokoliv člena spolku a kteréhokoliv člena voleného orgánu;
d) Písemnou rezignací člena voleného orgánu;
e) Smrtí člena voleného orgánu.


XIII. Předsednictvo
1. Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem spolku. Předsednictvo vykonává svoji funkci do schválení výsledku voleb nového předsednictva valnou hromadou.
2. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, je předsednictvo šestičlenné a je složeno ze zástupců z české komory a slovenské komory. Počet členů předsednictva v obou komorách je dán proporcionálním zastoupením řádných členů spolku s provozovnou v České republice a s provozovnou ve Slovenské republice. Předsednictvo je voleno ve
dvou krocích, pro každou komoru zvlášť, a to vždy hlasováním všech řádných členů přítomných na valné hromadě. Pro určení počtu zástupců v jednotlivých komorách se nejprve vypočítá počet zástupců pro početně menší komoru a vypočtené číslo se zaokrouhlí nahoru. Počet zástupců v početně větší komoře je doplňkem do celkového počtu členů předsednictva.
3. Pokud v průběhu volebního období počet členů předsednictva klesne pod čtyři, stává se neúplným a musí být doplněno, tak aby bylo nejméně čtyřčlenné. Úřadující neúplné předsednictvo se doplní prostřednictvím kooptace kandidáta navrženého některým z řádných členů spolku. Kooptace se koná bez rozlišení obou komor předsednictva. Kooptovaného člena předsednictva navrhne předsednictvo ke schválení nejbližší valné hromadě.
4. Čtyř nebo pětičlenné předsednictvo může pokračovat ve své činnosti do konce příslušného volebního období, v případě potřeby si ze svého středu zvolí nového prezidenta a viceprezidenta. Prezidenta a viceprezidenta schválí nejbližší valná hromada. Neúplné předsednictvo, které je oprávněno pokračovat ve své činnosti, může být doplněno až na jeho maximální počet členů, tj. šest, a to postupem podle čl. XIII odst. 3 těchto stanov.
5. Na prvním jednání nově zvoleného předsednictva, které proběhne bezprostředně po vyhlášení výsledků voleb, jsou předsednictvem zvoleni a valnou hromadou schváleni do svých funkcí prezident a viceprezident. Schválení valnou hromadou podléhá každá změna prezidenta nebo viceprezidenta v průběhu volebního období. Funkci prezidenta spolku může nepřetržitě zastávat tatáž osoba po dobu dvou po sobě následujících funkčních období, pokud valná hromada na návrh předsednictva pro dané funkční období nerozhodne jinak. Osoba, která přestane po uplynutí svého funkčního období vykonávat funkci prezidenta, nemůže v následujícím volebním období vykonávat funkci předsedy kontrolní komise.
6. Valná hromada volí předsednictvo na konci každého volebního období, v odůvodněných případech i dříve.
7. Valná hromada může na návrh předsednictva rozhodnout o odvolání člena předsednictva z funkce z důvodu hrubého porušení těchto stanov nebo obecně závazných právních předpisů platných v České republice nebo ve Slovenské republice.
8. Při hlasování o předem známé záležitosti může člen předsednictva zaslat své vyjádření písemně do termínu hlasování.
9. Jednání předsednictva mají právo se zúčastnit jako hosté čestní členové spolku, členové kontrolní komise a další osoby, které předsednictvo na své jednání pozve. Členům kontrolní komise musí být prokazatelně doručeny pozvánky na všechny schůze předsednictva. Tyto pozvánky rozesílá ředitel spolku, a to buď písemným doporučeným dopisem (s datem odeslání nejméně 21 kalendářních dnů před termínem jednání) nebo osobně oproti podpisu (nejméně 14 dní předem) nebo elektronickou poštou se zpětným potvrzením nejméně 14 dní předem. Pro doručování pozvánky na jednání předsednictva čestným členům a dalším osobám se použije postup dle čl. X odst. 3 těchto stanov.
10. Členství v předsednictvu pro osoby, které po skončení svého funkčního období nebyly znovu zvoleny do předsednictva, zaniká okamžikem schválení výsledku voleb nového předsednictva valnou hromadou.
XIV. Pravomoci předsednictva
1. Předsednictvo dbá na dodržování stanov, zajišťuje a kontroluje plnění usnesení valných hromad a naplňování cílů činnosti spolku. Předsednictvo rozhoduje v souladu s platnými zákony o běžné činnosti spolku včetně zaměstnávání a odměňování osob, jejichž činnost je nezbytná pro zajišťování běžné činnosti spolku.
2. Žádná změna stanov neruší nebo nemění rozhodnutí předsednictva učiněné před změnou.
3. Předsednictvo může jmenovat zmocněnce pro vyřizování záležitostí uvedených v kapitole XIV. čl. 1, a to způsobem, jaký samo určí, včetně přenesení všech nebo některých svých pravomocí na zmocněnce.
4. Na žádost předsednictva je ředitel povinen přizvat na jednání předsednictva i další osoby.


XV. Střet zájmů
1. Každý člen předsednictva je povinen na požádání podat vysvětlení ostatním členům předsednictva k předmětu a šíři svých zájmů souvisejících s činností spolku.
2. Člen předsednictva se může podílet na jakýchkoliv transakcích, kolektivech i právních subjektech podporovaných spolkem, pokud tím nepoškozuje zájmy spolku.
XVI. Jednání předsednictva
1. Jednání předsednictva se koná nejméně jednou mezi dvěma valnými hromadami. Schůzi předsednictva musí svolat ředitel spolku na žádost kterýchkoliv tří členů předsednictva předanou prezidentovi, viceprezidentovi nebo řediteli. Jednání předsednictva je účinné, pokud se ho zúčastní alespoň čtyři členové předsednictva.
2. Návrhy, o nichž se hlasuje, jsou přijaty, pokud s nimi vyjádří souhlas prostá většina přítomných členů předsednictva. Každý člen předsednictva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má prezident spolku rozhodující hlas.
3. Zápis ze schůze předsednictva podepisuje ředitel a obdrží ho všichni členové předsednictva, členové kontrolní komise a všichni řádní a přidružení členové spolku. Čestní členové spolku obdrží zápis na základě žádosti adresované řediteli spolku. Prvním bodem programu každého jednání předsednictva je kontrola plnění usnesení z předchozího jednání. Zápis je archivován v sídle spolku po dobu pěti let.
4. V případě, že předsednictvo hlasuje mimo své zasedání, je možné přijmout rozhodnutí předsednictva v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodování „per rollam“). Hlasování mimo zasedání předsednictva probíhá tak, že ředitel spolku rozešle jednotlivým členům předsednictva hlasovací lístky (rozesláním se rozumí odeslání emailem, odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobní předání), které budou obsahovat alespoň tyto náležitosti
a. Návrh, o němž je hlasováno;
b. Výčet možností, které může člen předsednictva zvolit (např. souhlasím, nesouhlasím, zdržuji se hlasování);
c. Pole pro doplnění místa a data, kde byl hlasovací lístek podepsán;
d. Pole pro doplnění jména a příjmení hlasujícího člena předsednictva;
e. Pole pro podpis hlasujícího člena předsednictva;
f. Datum, dokdy je třeba zaslat vyplněné hlasovací lístky zpět do sídla spolku.
Vyplněné hlasovací lístky doručí hlasující člen předsednictva zpět ve stanoveném termínu do sídla spolku, a to tak, že
 zašle vyplněný a podepsaný originál hlasovacího lístku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 nebo vyplněný a podepsaný hlasovací lístek naskenuje a pošle na emailovou adresu spolku s tím, že originál hlasovacího lístku následně doručí bez zbytečného odkladu do sídla spolku.
5. Jednání předsednictva při rozhodování per rollam je účinné, pokud svůj hlasovací lístek doručí do sídla spolku alespoň čtyři členové předsednictva (hlasující členové předsednictva). Návrhy, o nichž se takto hlasuje, jsou přijaty, pokud s nimi vyjádří souhlas prostá většina hlasujících členů předsednictva. O výsledku hlasování informuje ředitel spolku neprodleně všechny členy předsednictva. V případě rovnosti hlasů má prezident spolku rozhodující hlas.


XVII. Kontrolní komise
1. Kontrolní komise provádí veškerou vnitřní kontrolu spolku - především kontrolu hospodaření a majetku spolku. Kontrolní komise dohlíží na to, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán spolku.
2. Kontrolní komise je tříčlenná. Volební období kontrolní komise jsou 3 roky. Kontrolní komise vykonává svoji funkci do schválení výsledku voleb nové kontrolní komise valnou hromadou.
3. Na prvním jednání nově zvolené kontrolní komise, které proběhne bezprostředně po vyhlášení výsledků voleb, si kontrolní komise ze svého středu zvolí předsedu kontrolní komise a předsednictvo ho navrhne valné hromadě ke schválení do funkce. Schválení valnou hromadou podléhá rovněž změna předsedy kontrolní komise v průběhu volebního období. Předseda kontrolní komise nemůže být ve funkci déle než dvě po sobě jdoucí volební období. K nové volbě téže osoby do funkce předsedy kontrolní komise může dojít až po uplynutí jednoho volebního období, ve kterém nevykonávala funkci předsedy kontrolní komise nebo prezidenta spolku.
4. Pokud v průběhu volebního období počet členů kontrolní komise klesne pod tři, stává se kontrolní komise neúplnou a musí být doplněna, tak aby měla tři členy. V takovém případě úřadující členové neúplné kontrolní komise rozhodnou o kooptování kandidáta navrženého některým z řádných členů spolku. V případě potřeby si doplněná kontrolní komise ze svého středu zvolí nového předsedu kontrolní komise. Kooptovaného člena kontrolní komise, případně jejího nového předsedu, navrhne předseda kontrolní komise ke schválení nejbližší valné hromadě. Takto doplněná kontrolní komise pokračuje v činnosti do konce příslušného volebního období.
5. Valná hromada může na návrh předsednictva rozhodnout o odvolání člena kontrolní komise z funkce z důvodu hrubého porušení těchto stanov nebo obecně závazných právních předpisů platných v České republice nebo ve Slovenské republice.
6. Jednání kontrolní komise se koná nejméně jednou před konáním řádné valné hromady. Schůzi kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise, který řídí její jednání.
7. Členství v kontrolní komisi pro osoby, které po skončení svého funkčního období nebyly znovu zvoleny do kontrolní komise, zaniká okamžikem schválení výsledku voleb nové kontrolní komise valnou hromadou.
8. Členství v kontrolní komisi není slučitelné se členstvím v předsednictvu spolku, s funkcí prezidenta a viceprezidenta spolku, ani s funkcí ředitele spolku a s funkcí likvidátora.


XVIII. Ředitel spolku
1. Ředitel spolku (dále jen ředitel) je navrhován předsednictvem a schvalován valnou hromadou spolku. Ředitele do funkce jmenuje prezident na základě usnesení valné hromady. Ředitel je jmenován na dobu neurčitou. Ředitele na základě usnesení valné hromady odvolává prezident spolku.
2. Ředitel je placeným zaměstnancem spolku a na jeho pracovní poměr se vztahují příslušná ustanovení zákoníku práce. O odměňování ředitele rozhoduje předsednictvo.
3. Ředitel zajišťuje činnost spolku, komunikaci mezi předsednictvem a členy v období mezi zasedáními, komunikaci a kontakt se zahraničními organizacemi, např. EGGA. Dále ředitel zabezpečuje administrativní chod spolku, materiální zabezpečení a správu majetku.
4. Ředitel zejména:
a) na základě usnesení valné hromady a rozhodnutí předsednictva provádí a zajišťuje odbornou činnost spolku;
b) spravuje majetek spolku a vede o něm předepsanou evidenci;
c) na požádání poskytuje údaje a vysvětlení valné hromadě, předsednictvu, kontrolní komisi a je povinen včas připravit roční účetní závěrku spolku tak, aby mohla být prověřena kontrolní komisí nebo auditorem a projednána a schválena na nejbližší valné hromadě zasedající po vypracování roční účetní závěrky;
d) vede administrativu spolku včetně veškeré korespondence;
e) v běžných záležitostech zastupuje spolek navenek (např. při komunikaci s orgány veřejné správy, soudy, bankami, uzavírání smluv v souvislosti s organizací konference apod.);
f) provádí další činnost vyplývající z náplně a potřeb spolku;
g) svolává jednání předsednictva spolku;
h) svolává valnou hromadu a připravuje pro její jednání a pro jednání předsednictva zprávy o činnosti spolku;
i) vyhlašuje volby do volených orgánů spolku a zajišťuje jejich průběh.
5. Při své činnosti je ředitel podřízen prezidentovi, v případě jeho nepřítomnosti viceprezidentovi a je povinen řídit se usnesením valné hromady a předsednictva.
6. Se souhlasem předsednictva, v souladu se záměry spolku a s ohledem na finanční situaci, je ředitel oprávněn vytvořit pomocný aparát spolku (sekretariát).


XIX. Prezident spolku
1. Prezidentem spolku (dále jen prezident) je předseda předsednictva, kterého si předsednictvo zvolí ze svého středu. Ustanovení prezidenta vyžaduje následné schválení valnou hromadou.
2. Prezident řídí jednání předsednictva a valné hromady spolku.
3. Prezident na základě usnesení valné hromady jmenuje a odvolává ředitele.
4. Prezident reprezentuje spolek navenek. Je oprávněn jednat za spolek a podepisovat za něj společně s viceprezidentem nebo ředitelem dle čl. XXI. odst. 1 těchto stanov.
5. Prezident dohlíží na dodržování stanov, provádění rozhodnutí předsednictva a valné hromady spolku.
6. Výkon funkce prezidenta přechází na viceprezidenta, pokud prezident tuto funkci přestane nebo po delší dobu nemůže vykonávat.


XX. Odměňování
1. Funkce prezidenta spolku, viceprezidenta spolku, členství v předsednictvu a v kontrolní komisi jsou funkce čestné, za jejichž výkon nenáleží žádná finanční odměna. Každému členu předsednictva nebo kontrolní komise mohou být z prostředků spolku uhrazeny pouze cestovní náhrady spojené s činností pro spolek, a to v prokázané výši podle platných předpisů.
2. Předsednictvo může s ohledem na potřeby předsednictva, po vzájemné dohodě, pověřit člena předsednictva nebo kontrolní komise prací nesouvisející s jeho činností jako člena předsednictva nebo kontrolní komise a za tuto činnost mu vyplatit odpovídající odměnu a uhradit všechny nutné a skutečně vynaložené náklady vzniklé ve spojitosti s touto prací.


XXI. Jednání za spolek
1. Pokud není dále stanoveno jinak, jedná se za spolek navenek tak, že za spolek jednají prezident spolku, viceprezident spolku a ředitel spolku, vždy alespoň dva společně. Prezident, viceprezident a ředitel disponují razítkem spolku.
2. Ředitel je oprávněn jednat samostatně navenek za spolek ve věcech, které jsou mu svěřeny podle kapitoly XVIII těchto stanov.
3. Podepisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis prezident spolku, viceprezident spolku nebo ředitel spolku s uvedením svého jména a funkce.


XXII. Členské příspěvky a příspěvky na činnost spolku
1. Výši členských příspěvků a příspěvků na činnost spolku schvaluje na návrh předsednictva valná hromada.
2. Pro členy, kteří jsou provozovatelem žárové zinkovny, se výše příspěvků na činnost spolku stanoví s ohledem na velikost zinkovací vany a s přihlédnutím k jejímu typu. U ocelové vany je základem pro stanovení příspěvku na činnost spolku celý objem vany, u keramické zinkovací vany objem pracovního prostoru. U kontinuálního pokovení může být objem vany násoben koeficientem. Není přihlíženo k celkovému dosaženému výkonu zinkovací vany, obratu nebo hospodářské síle.
3. Každý řádný člen je povinen zaplatit spolku příspěvek na činnost spolku v termínu uvedeném na daňovém dokladu vydaném spolkem. Předsednictvo může rozhodnout o tom, že vyúčtování příspěvku na činnost spolku bude provedeno ve dvou částech. V odůvodněných případech lze platbu určité části příspěvku na činnost spolku odložit do dalšího období, pokud se na tom usnese valná hromada.
4. Výši příspěvků na činnost spolku pro řádné členy, kteří nejsou provozovatelem žárové zinkovny, a pro přidružené členy navrhuje předsednictvo individuálně a předkládá ke schválení valné hromadě. Způsob stanovení výše příspěvku na činnost spolku nemusí být stejný pro každého přidruženého člena. Předsednictvo může rozhodnout, že vyúčtování bude provedeno ve dvou částech.
5. Každý člen spolku je povinen zaplatit spolku členský příspěvek a příspěvek na činnost spolku v termínu uvedeném na účetním dokladu vystaveném spolkem. Změna výše členského příspěvku a příspěvku na činnost spolku pro členy spolku je účinná po schválení valnou hromadou.
6. Předsednictvo je oprávněno valné hromadě předložit ke schválení požadavek na zaplacení mimořádného příspěvku na činnost spolku pro zvláštní účely nebo na úpravu výše členského příspěvku nebo příspěvku na činnost spolku vyměřeného jednotlivým členům spolku.


XXIII. Zásady hospodaření spolku
1. Činnost spolku je financovaná z členských příspěvků, z příspěvků na činnost spolku od svých členů, z případných darů a dalších příjmů.
2. Prostředky spolku mohou být použity pouze k naplňování cílů spolku, vymezených těmito stanovami nebo schválených plánem činnosti, k vyplácení odůvodněných a řádných honorářů a úhradám nákladů členů, zaměstnanců spolku nebo za externí služby provedené pro spolek (právní služby, vedení účetnictví, odborné poradenství apod.).
3. Žádná část finančních prostředků spolku nesmí být převedena přímo nebo nepřímo v podobě dividend, či podílu na zisku na členy spolku.
4. Hospodaření a evidence majetku spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy. Základní pravidla pro nakládání s prostředky spolku schvaluje valná hromada a jsou upravena vnitřním předpisem. Správcem majetku spolku je ředitel spolku, který je osobně odpovědný za řádné hospodaření spolku, efektivní využívání vkládaných příspěvků, jakož i za případný schodek na svěřených hodnotách.
5. Návrh na rozpočet spolku na účetní období, kterým je kalendářní rok, připravuje předsednictvo a schvaluje valná hromada.
6. Spolek hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Účelem aktivit spolku není podnikání a tvorba zisku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. V odůvodněných případech může na návrh předsednictva valná hromada schválit tvorbu rezervy na budoucí účetní období.
7. Spolek je veřejně prospěšným poplatníkem ve smyslu § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.


XXIV. Účetnictví
1. Všechny příjmy a výdaje spolku musí být řádně zaúčtovány v souladu s obecně platnými předpisy. U všech výdajových položek musí být specifikován důvod platby a přiložen daňový doklad.
2. Nejméně jednou ročně musí být účetnictví spolku, a to včetně archivu účetních dokladů, kontrolováno kontrolní komisí, případně nezávislým auditorem, pokud o tom valná hromada rozhodne.
3. Roční účetní závěrka, výsledek kontroly hospodaření, případně výsledek provedeného auditu musí být vždy schváleny valnou hromadou.
4. Ředitel spolku je povinen předložit roční účetní závěrku a výroční zprávu spolku příslušnému rejstříkovému soudu v zákonem stanovené lhůtě.


XXV. Zrušení spolku
1. Spolek se zrušuje:
a. rozhodnutím valné hromady o zrušení spolku nebo fúzí spolku;
b. na základě rozhodnutí soudu dle ust. § 268 a násl. občanského zákoníku.
2. Návrh na zrušení spolku podle bodu 1a musí být projednán valnou hromadou a schválen nejméně dvoutřetinovou většinou řádných členů spolku.
3. Uplatnit stanovisko k otázce zrušení spolku lze i jeho doručením do sídla spolku ve stanovené lhůtě, např. poštou doporučeným dopisem apod.
4. Spolek se zrušuje dnem přijetí rozhodnutí valné hromady; pokud valná hromada ve svém rozhodnutí nestanoví pozdější datum jeho zrušení.
5. Spolek zaniká dnem výmazu spolku z veřejného rejstříku.
6. Finanční zůstatek spolku po uspokojení všech závazků a pohledávek bude podle rozhodnutí zrušující valné hromady rozdělen mezi jiné subjekty s podobným zaměřením nebo poskytnut na charitativní účely.


XXVI. Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy vstupují v platnost dnem jejich schválení valnou hromadou.
2. Spolek je zakládán na dobu neurčitou a vznikl okamžikem zápisu ve veřejném rejstříku.
3. Změny stanov spolku musí být schváleny písemně nebo hlasováním nejméně dvoutřetinovou většinou všech řádných členů spolku. Návrhy změn musí obdržet všichni členové písemně nejméně 28 kalendářních dní před termínem konání valné hromady, na níž mají být schváleny.
4. Uplatnit stanovisko k otázce změny stanov spolku lze i jeho doručením do sídla spolku ve stanovené lhůtě, např. poštou doporučeným dopisem apod

31.1.2017 12:32  |  Datum poslední aktualizace