Asociace českých a slovenských zinkoven
Nacházíte se:  Úvod -> Aktuality -> Ohlédnutí za 19. konferencí žárového zinkování

Ohlédnutí za 19. konferencí žárového zinkování

Ve dnech 2.-4.10.2013 se konala v hotelu Harmony Club Špindlerův Mlýn 19. konference žárového zinkování, kterou pořádala Asociace českých a slovenských zinkoven (AČSZ) ve spolupráci s generálním partnerem konference a sponzorem společenského večera, společností Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o., závod Hradec Králové. Konference probíhala v obdobném duchu jako konference předchozí, tj. první den se konala valná hromada AČSZ, druhý den odborná přednášková část a společenský večer, poslední den exkurze.
Každý účastník konference si jistě jako každý rok odnesl nové poznatky a vědomosti z bohatého přednáškového programu, ale také i své vlastní okamžiky, které bude mít spojeny s konferencí žárového zinkování ve Špindlerově Mlýně. Pro AČSZ byla aktuální dvě důležitá témata: informace o připravované publikaci o žárovém zinkování, která bude vydána v průběhu několika příštích týdnů a poděkování odstupujícímu prezidentovi AČSZ Ing. Liboru Černému, Ph.D. za práci v Asociaci. Zmíněné, nově připravované publikaci o problematice žárového zinkování byla věnována jedna z přednášek, kterou přednesl doc. Viktor Kreibich z ČVUT Praha. Jejími tvůrci jsou Ing. Vlastimil Kuklík ze společnosti Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o. a Ing. Jan Kudláček, Ph.D. z Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Autory publikace Žárové zinkování vedla k jejímu vypracování skutečnost, že mezi česky psanými publikacemi věnovanými tématice nanášení povlaků žárového zinku ponorem do roztaveného kovu je velmi málo takových, které mohou pro praktické účely poskytnout informace o technologii žárového zinkování užitečné pro pracovníky žárových zinkoven i pro uživatele této protikorozní ochrany oceli. Publikace svým obsahem rozšiřuje stav poznání problematiky daného oboru o výsledky posledních výzkumů souvisejících s technologií pozinkování v lázni, s mechanismy tvorby slitinových povlaků na bázi zinku i s doprovodnými fenomény a v neposlední řadě i s otázkou bezpečnosti žárově pozinkovaných ocelových konstrukcí. Účelem vypracování publikace bylo podat ucelený přehled informací vztahujících se k žárovému zinkování prováděnému v komerčních zinkovnách. Publikace se věnuje otázce koroze oceli, principu protikorozní ochrany oceli zinkem, metalurgii tvorby slitinových povlaků na bázi zinku, jednotlivým nejčastěji používaným technikám nanášení zinkových povlaků včetně předúpravy povrchu součástí určených k pokovení, zásadám navrhování a provádění součástí určených k žárovému pozinkování, morfologii zinkových povlaků, jejich vadám i způsobu provádění oprav. Obsahuje také kapitoly věnované normalizaci a legislativě v oboru s důrazem na environmentální aspekty žárového pozinkování. Při vypracování publikace autoři čerpali především z posledních světových výsledků vědeckých výzkumů v oboru i z vlastních četných experimentů prováděných za účelem doplnění, rozšíření a ověření přebíraných závěrů. Bohatě ilustrovaná publikace se opírá o rozsáhlé praktické zkušenosti autorů, jejichž cílem bylo nabídnout užitečnou pomůcku nejširšímu spektru čtenářů, od investorů a výrobců zinkovaných součástí i jejich následných uživatelů, až po pracovníky žárových zinkoven, která jim pomůže orientovat se v oboru žárového zinkování ve všech jeho souvislostech. Začátek společenského večera konference byl věnován rozloučení s dosavadním, nejdéle „sloužícím“ prezidentem AČSZ (11 let), který se rozhodl abdikovat z důvodu svého nového pracovního zařazení v rámci koncernu ArcelorMittal, a s tím spojené větší pracovní zaneprázdněnosti a ztráty přímého kontaktu s procesem žárového zinkování. Dlouho své rozhodnutí zvažoval a po zjištění, že jeho další angažovanost v AČSZ by byla pouze společenská a ne pracovní, nabídnul vykonávání funkce prezidenta zástupci, který bude aktivně pracovat na dalším rozvoji oboru žárového zinkování v České a Slovenské republice, a který je s žárovým zinkováním v každodenním kontaktu. Ing. Libor Černý, Ph.D. aktivně pracoval nejenom pro AČSZ, ale také ve Sdružení asociací žárových zinkoven (European General Galvanizers Association – EGGA), kde byl nejenom členem předsednictva EGGA, ale také předsedou marketingového výboru EGGA. Za svou práci pro EGGA převzal od ředitele EGGA, pana Murraye Cooka, v průběhu společenského večera ocenění – pamětní odznak za podporu a rozvoj oboru žárového zinkování. Více než stovka účastníků konference z České republiky, Slovenské republiky a dalších 6 států EU si vyslechlo 23 přednášek od 15 českých a slovenských a 8 zahraničních přednášejících. Přednášky dalších dvou přednášejících, kteří se nemohli konference zúčastnit, byly publikovány ve sborníku konference. Deset firem prezentovalo své výrobky, technologie a odborné vědomosti formou reklamních stolků a bannerů. Součástí konference byly letos 2 exkurze: do podzemí hotelu Harmony Club, který byl za minulého režimu navržen Vojenskou sekcí Státní plánovací komise jako „pracoviště vlády za branné pohotovosti státu“ a do sklárny a pivovaru Novosad & syn v Harrachově. Za spokojenost účastníků, zdárný průběh celé akce a milé dárky je potřeba poděkovat generálnímu partnerovi konference, společnosti Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o., závod Hradec Králové, který ke svému partnerství přistupoval velmi zodpovědně. Neméně je třeba poděkovat všem přednášejícím, kteří svými příspěvky přispěli k vysoké odborné úrovni konference. Již dnes jste zváni na jubilejní 20. konferenci žárového zinkování, která se bude konat v roce 2014 v Praze!
Bookmark